Souhlas se zpracováním osobních údajů Mozaikashop.cz

Základní informace

Společnost SGIBEN s.r.o., se sídlem Praha 9 – Prosek, Jablonecká 718/3, PSČ 19000, IČ: 28416414, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 139971 (dále jen „SGIBEN“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.mozaikashop.cz“ (dále také jen
„e-shop“).  SGIBEN, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Udělení souhlasu osobních údajů může napomoct zjednodušení a zkvalitnění nákupu zákazníků e-shopu.

Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SGIBEN či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SGIBEN či nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u SGIBEN.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Více informací o zpracování osobních údajů uživatelů naleznete zde.

Souhlas uživatele

Uživatel zaškrtnutím políčka SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v rámci procesu objednávky či registrace uděluje STYLE PLUS souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného v objednávkovém či registračním formuláři zpracovává SGIBEN následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo . Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

Uživatel kliknutím na políčku PŘIHLASTE SE K ODBĚRU uděluje SGIBEN souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě takto uděleného souhlasu zpracovává SGIBEN e-mailovou adresu uživatele.

Uživatel kliknutím na políčko SOUHLASÍM S COOKIES ve vyskakovacím okně uděluje souhlas SGIBEN ke zpracování některých cookies v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě tohoto souhlasu zpracovává SGIBEN cookies, která zaznamenávají chování uživatele na webové stránce e-shopu a jeho preference.

Uživatel udělením výše uvedených souhlasů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely personalizace e-shopu, cílené reklamy, přizpůsobení a zasílání reklamních sdělení uživatelům a dalším marketingovým účelům SGIBEN. V souvislosti s těmito účely mohou být osobní údaje předávány rovněž dalším příjemcům – zpracovatelům (např. společnostem provádějícím analýzu trhu, monitoring chování zákazníků, marketingovým společnostem, IT podpoře apod.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 15-ti let ode dne jeho poskytnutí.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v e-mailu, kterým bylo udělení souhlasu potvrzeno. Souhlas může uživatel odvolat také telefonicky či písemně.

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 778 008 125 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese obchod-mozaika@seznam.cz .V případě pochybností o dodržování povinností správce  může uživatel podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.