Všeobecné obchodní podmínky

 (dále jen: „VOP“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto platně schválené VOP internetového obchodu www.mozaikashop.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je společnost SGIBEN s.r.o., která je prodejcem veškerého nabízeného zboží (dále také jen „prodávající“ nebo „SGIBEN“), nabývají účinnosti dne 1.2.2020. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním změněných VOP na internetových stránkách www.mozaikashop.cz. V případě změny VOP má kupující právo smlouvy, jejichž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna prodávajícím oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď kupujícího.
 2. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, tedy společnost SGIBEN s.r.o., se sídlem: Praha 9 – Prosek, Jablonecká 718/3, PSČ 19000, IČ: 28416414, DIČ: CZ28416414. Kontaktní adresa na prodávajícího pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy) je SGIBEN s.r.o., Praha 9 – Prosek, Jablonecká 718/3, PSČ, případně se lze na prodávajícího obrátit na tel. č.: 778 008 125  nebo na e-mailech: obchod-mozaika@seznam.cz. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel (dále souhrnně jako „kupující“, popřípadě samostatně jako „kupující-spotřebitel“ nebo „kupující-podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti výše uvedené společnosti SGIBEN s.r.o., jakožto prodávajícího na straně jedné, a zákazníka, jakožto kupujícího na straně druhé, při prodeji zboží. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Úprava vzájemných vztahů mezi prodávajícím a kupujícím ve VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky, současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.
 4. Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a produktovou fotografií. Kupující bere na vědomí, že fotografie umístěné u zboží v e-shopu mohou být pouze ilustrativní, a proto je kupující vždy povinen se seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

II. Uzavření smlouvy, dodání a převzetí zboží

 1. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-spotřebitelem je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícím, smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter.Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-podnikatelem je odeslání objednávky kupujícím-podnikatelem, smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky od prodávajícího kupujícímu-podnikateli.Na zjevně chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat. Jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem. Obsah smlouvy (včetně dohodnuté ceny) lze měnit, a samotnou smlouvu lze zrušit, pouze na základě dohody kupujícího a prodávajícího nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo nejpozději následující pracovní den odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, při vyčerpání skladových zásob, usoudí-li prodávající s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům a dále v případě technické chyby systému internetového obchodu přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 3. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Ostatní zboží, které není skladem, zasílá prodávající dle dodacích termínů svých dodavatelů. U veškerého zboží je vždy uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží, přičemž kupující bere na vědomí, že tato lhůta má pouze orientační charakter a odvíjí se vždy od dodání zboží prodávajícímu od jeho dodavatele.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.
 5. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající zásadně celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto vždy odvíjí od zboží s nejdelší lhůtou dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
 6. Podrobné informace o způsobu a ceně dopravy jsou dostupné na internetových stránkách www.onlinekoupelny.cz pod odkazem „Vše o nákupu“ v záložce „Doprava“. Má-li být zboží dodáno do místa sjednaného v kupní smlouvě (uvedeného v objednávce), je kupující v tomto případě povinen zajistit přístupovou cestu umožňující bezproblémové doručení zboží. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání specifikovaná kupní smlouvou (uvedená v objednávce). Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na adrese, kterou k tomuto účelu prodávajícímu sdělil. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě (objednávce) ve smluveném termínu dodání zboží podle tohoto odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči přepravní služby zaplatí kupní cenu zboží (v případě platby dle čl. III. odst. 4. písm. b) VOP), a která zboží od přepravce převezme.
 7. Prosíme zákazníky o laskavou součinnost při převzetí zboží od přepravce, která může pomoci prodávajícímu při řešení škod na zboží způsobených při přepravě, přičemž doporučujeme následující postup:Kupující ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontroluje zachování a nepoškozenost obalu zásilky.V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží kupující sepíše s řidičem přepravní služby protokol o poškození zásilky a zboží nepřebere. Kupující téhož dne průkazně informuje prodávajícího a sdělí, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré k úsilí k včasnému doručení nové zásilky.V případě přepravy zboží přepravní společností, kupující
  prohlédne obsah balíku bez zbytečného odkladu po převzetí a informuje prodávajícího o případných závadách a nesrovnalostech telefonicky či e-mailem maximálně do 2 dnů od převzetí zásilky. Případné výhrady zaznamená do předávacího protokolu přepravce.Prosíme, aby o zjištěných nesrovnalostech kupující v tomto případě neprodleně informoval prodávajícího.Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží kupující provede s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží.
 8. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 9. Náklady na dodání zboží se liší podle typu zboží a podle zvoleného dne a času přepravy. Platí na veškeré zboží z nabídky bez výjimky. Detailní informace k dopravě zboží jsou dostupné na internetových stránkách www.mozaikashop.cz v záložce „Doprava“.
 10. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím.

III. Platební podmínky

 1. Ceny uváděné u zboží v internetovém obchodu www.mozaikashop.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Cenu zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.
 2. V ceně zboží není zahrnuta cena za dopravu zboží. Doprava, případně další služby zvolené kupujícím, jsou účtovány samostatně.
 3. Na sjednanou kupní cenu není kupující oprávněn započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody obou smluvních stran.
 4. Zboží je možno uhradit:

dobírkou v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravce. Částku (cena zboží + přepravné + doběrečné) kupující předá řidiči přepravní služby, který je povinen vydat kupujícímu potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (fakturu) zašle prodávající kupujícímu e-mailem.

IV. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno.
 2. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 3. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit podpisem na dodacím či přepravním listu.

V. Odpovědnost prodávajícího za vady, uplatnění reklamace kupujícím

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné změny prodávaného zboží.
 2. Reklamace vady zboží musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u něho zboží zakoupil, zejména tak lze učinit doložením originálu nebo kopie faktury, kterou kupující zašle spolu s písemnou reklamací či předloží k nahlédnutí v případě, že je reklamace uplatněna osobně v sídle prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu obchod-mozaika@seznam.cz a k němuž připojí naskenovanou fakturu (či jiným způsobem doloží, že zboží zakoupil u prodávajícího) a reklamační list).
 3. Posouzení, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, na dodání nové věci bez vady nebo na dodání chybějící věci, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podrobnosti k právům kupujícího z vadného plnění jsou uvedeny v § 2099 a násl., § 2161 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodl na lhůtě delší.

VI. Poučení kupujícího-spotřebitele a odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

 1. Kupující-spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy seznámil na internetových stránkách www.mozaikashop.cz s veškerými údaji, které mu je prodávající povinen v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku sdělit, a to zejména s údaji podle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.
 2. Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje kupujícího-spotřebitele, že má kupující-spotřebitel podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího a to nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného prodávajícímu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu SGIBEN s.r.o., Praha 9 – Prosek, Jablonecká 718/3, PSČ 19000 nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu na e-mail: obchod-mozaika@seznam.cz. Kupující-spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží, kterého se odstoupení od smlouvy týká, na adresu sídla prodávajícího, tj. adresu SGIBEN s.r.o., Praha 9 – Prosek, Jablonecká 718/3, PSČ. Kupující-spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Kupující-spotřebitel je povinen prokázat, že u prodávajícího zboží zakoupil, a to např. přiložením daňového dokladu, který obdržel kupující-spotřebitel společně se zbožím.V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku kupující-spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. V takovém případě má prodávající právo si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží. Prodávající si z vracené částky odečte poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží rovněž v případě, že mu zboží bude doručeno poškozené v důsledku přepravy od kupujícího-spotřebitele k prodávajícímu, neboť je to kupující-spotřebitel, který v případě odstoupení od smlouvy nese v době přepravy zboží zpět k prodávajícímu nebezpečí škody na věci a odpovídá za stav doručeného zboží. Z toho důvodu se kupujícímu-spotřebiteli doporučuje řádně se seznámit se smluvními podmínkami jím vybraného přepravce, zejména dodržovat podmínky stanovené pro zabalení zásilky a zaslat tak zboží prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.  Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy včas, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (nikoliv o náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu), které od něho na základě smlouvy přijal, přičemž pro vrácení peněžních prostředků prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující-spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající upozorňuje, že pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Přijaté peněžní prostředky je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu spotřebitel prokáže vrácení zboží.
 3. Prodávající dále informuje kupujícího-spotřebitele v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o následujících skutečnostech: Prodávající internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouva (faktura), uzavřená v tomto internetovém obchodě, je kupujícímu zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání kupující ho může být kupujícímu zaslána znovu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.
 4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236, x7cab34. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online:https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

VII. Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Cílem SGIBEN je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost SGIBEN s.r.o., Praha 9 – Prosek, Jablonecká 718/3, PSČ 19000, IČ: 28416414, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 139971 (dále jen „ SGIBEN “) provozuje e-shop na webových stránkách „www.mozaikashop.cz“ (dále také „e-shop“).  SGIBEN, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem – osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SGIBEN či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem – osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SGIBEN či nikoli.

Zákazníkem – registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u SGIBEN.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

SGIBEN s.r.o. zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění kupní smlouvy

SGIBEN s.r.o. zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu SGIBEN s.r.o. vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům SGIBEN s.r.o., a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností SGIBEN s.r.o.

SGIBEN zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na SGIBEN s.r.o. vztahují. Z tohoto důvodu SGIBEN s.r.o. zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů SGIBEN s.r.o. povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy SGIBEN s.r.o.

V zájmu zachování komfortu zákazníků SGIBEN s.r.o.  zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem SGIBEN s.r.o. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa,

e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i pro účely přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

Udělený souhlas

Uživatel zaškrtnutím políčka SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v rámci procesu objednávky či registrace uděluje SGIBEN souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného v objednávkovém či registračním formuláři zpracovává SGIBEN následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

Na základě uděleného souhlasu zpracovává SGIBEN e-mailovou adresu uživatele.

Cookies

SGIBEN zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů SGIBEN. Na základě tohoto důvodu zpracovává SGIBEN cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

SGIBEN může zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb:

Google Analytics (monitorování návštěvnosti), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby viz.: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, naleznete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,

Google Adwords (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Seznam Sklik (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/,

Yottly (newslettery, správa reklam, online reklama a remarketing),

Facebook Ads (online reklama a remarketing), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945, https://www.facebook.com/business/gdpr

Criteo (dynamický re-marketing, online reklama a remarketing),

HotJar (sleduje využívání služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chování uživatelů, nástroj Hotjar může být používán i pro interakci s uživateli formou dotazníků), více k ochraně soukromí v rámci tohoto nástroje naleznete zde: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations

AdForm (behaviorální reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby naleznete zde: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Více informací k této problematice naleznete rovněž zde: http://www.youronlinechoices.com/sk/

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Zákazník může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

VIII.  Ostatní ujednání

 1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.
 2. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro komunikaci s ním může být využita jeho e-mailová adresa uvedená v objednávce.
 5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.
 6. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.